...

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Portalu MistrzBranzy.pl

 1. Administratorem Danych jest „Grupa 69” s.c. z siedzibą w Katowicach, ul. Klimczoka 9, 40-857 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane@mistrzbranzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności.

czym jest Mistrz Branży

Mistrz Branży Portal dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

Opcje filtrowania

 
rozwiń opcje

Kategorie produktów i usług

Katalog Produktów i Usług

 • Zakwas Crème de Levain

  Zakwas Crème de Levain

  Wygodny, wszechstronny i bezpieczny aktywny zakwas. Charakteryzuje się wysoką fermentacją podczas produkcji pieczywa oraz długim terminem przydatności.  Gwarantuje niezawodnosć w procesie produkcji dzięki stabilnej fermentacji metabolicznej.

  Zapewnia prawidłową fermentację ciasta i bogaty aromat.

  Autorski proces opatentowany przez Lesaffre gwarantuje wysoce wydają, aktywną biomnasę przez cały okres przydatności produktu.

  Produkt certyfikowany Bio.

  Więcej
  oferta
  sprzedaż
  producent
  Lesaffre
  sprzedawca
  Lesaffre
 • TSM jasny zakwas do chleba

  TSM jasny zakwas do chleba

  TSM jest jasną wersją wysokiej wartości zakwasu do chleba.
  Obok doskonale dobranej mieszanki zakwaszającej zawiera, lecytynę, mąkę pęczniejącą oraz składniki stabilizujące ciasto.
  Świetnie nadaje się do wszelkich odmian jasnego pieczywa i łatwy w użyciu.
  Kwasowość 400

  Skład
  mąka PSZENNA, regulator kwasowości (kwas cytrynowy, difosforan, węglan wapnia, fosforan wapnia), mąka PSZENNA pęczniejąca, emulgator lecytyna, olej rzepakowy, środek do przetwarzania mąki kwas askorbinowy

  Receptura
  żytnia  pszenna   na 10 kg mąki   na 10 litrów wody
  100%   0%   0,200 kg - 0,220 kg     0,300 kg - 0,360 kg
  90%    10%   0,180 kg - 0,198 kg      0,270 kg - 0,330 kg
  80%   20%   0,160 kg - 0,176 kg     0,240 kg - 0,290 kg
  70%   30%   0,140 kg - 0,154 kg     0,210 kg - 0,250 kg
  60%   40%   0,120 kg - 0,132 kg     0,180 kg - 0,216 kg
  50%   50%   0,100 kg - 0,110 kg     0,150 kg - 0,170 kg
  40%   60%   0,080 kg - 0,086 kg     0,120 kg - 0,136 kg
  30%   70%   0,060 kg - 0,066 kg     0,090 kg - 0,102 kg
  20%   80%   0,040 kg - 0,044 kg     0,060 kg - 0,068 kg

  Zalety produktu

  • Suchy zakwas o dużej mocy zakwaszania
  • Odpowiedni do wszystkich rodzajów chleba
  • Aromatyczny smak chleba
  • Wysokie bezpieczeństwo produkcji
  • Doskonale utrzymuje świeżość
  • Wysoka stabilność fermentacyjna
  • Polepsza stabilizację ciasta i fermentacji


  Art. Nr. PL00813225

  Więcej
  oferta
  sprzedaż
  producent
  PFAHNL
  sprzedawca
  Pfahnl Polska

  Cena do negocjacji

 • Zaczątek piekarski BioStarPlus

  Zaczątek piekarski BioStarPlus

  Zaczą­tek pie­kar­ski Bio­Star­Plus zawiera kul­tury bak­te­rii mle­ko­wych, które zostały wyse­lek­cjo­no­wane z natu­ral­nych zakwa­sów piekarskich.

  Nasz lio­fi­li­zat zawiera szczepy bak­te­rii Lac­to­ba­cil­lus plan­ta­rum, Lac­to­ba­cil­lus bre­vis, Lac­to­ba­cil­lus san­fran­ci­sco, które wraz z droż­dżami Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae two­rzą układ sym­bio­tyczny. Sto­su­jąc zaczą­tek Bio­Star­Plus wytwa­rzamy taką bio­ce­nozę zakwasu, w któ­rej drob­no­ustroje nie sta­no­wią dla sie­bie kon­ku­ren­cji przy wyko­rzy­sty­wa­niu skład­ni­ków odżyw­czych obec­nych w mące.

  Zaczą­tek dostar­czany jest w postaci lio­fi­li­zatu (torebka “A”), pod­łoża (torebka “B”) i wia­derka o pojem­no­ści 20 litrów, na któ­rym nanie­siona jest skala objętości.

      “W porów­na­niu z tra­dy­cyjną metodą pro­wa­dze­nia cia­sta, tech­nika sto­so­wa­nia kul­tur star­te­ro­wych jest bar­dzo uprosz­czona, dzięki czemu można w krót­kim cza­sie uzy­skać powta­rzalną i sta­bilną jakość cia­sta żytniego oraz pie­czywo o wyraź­nym smaku i aro­ma­cie. Doda­tek wyse­lek­cjo­no­wa­nych kul­tur star­te­ro­wych do pro­duk­cji pie­czywa dostar­cza wiele korzy­ści tech­no­lo­gicz­nych, eko­no­micz­nych i proz­dro­wot­nych. Kul­tury star­te­rowe zapew­niają wysoką jakość pie­czywa, prze­dłu­żają jego świe­żość i opóź­niają pro­ces czer­stwie­nia. Pie­czywo pro­du­ko­wane z dodat­kiem star­te­rów fer­men­ta­cji cha­rak­te­ry­zuje się lep­szym sma­kiem i zapa­chem, dzięki odpo­wied­niemu sto­sun­kowi bak­te­rii mle­ko­wych i droż­dży. Poza tym, pro­dukty meta­bo­li­zmu bak­te­rii mle­ko­wych w środo­wi­sku fer­men­ta­cyj­nym dzia­łają hamu­jąco na roz­wój bak­te­rii pato­gen­nych i gnil­nych, wpły­wa­jąc na czy­stość fer­men­ta­cji oraz obni­żają ryzyko roz­woju w pie­czy­wie mikro­flory nie­po­żą­da­nej, głów­nie ple­śni. Sto­so­wa­nie kul­tur star­te­ro­wych wyka­zuje rów­nież dzia­ła­nie proz­dro­wotne, poprzez roz­kład ewen­tu­al­nych miko­tok­syn pocho­dzą­cych z zanie­czysz­czo­nej ple­śniami mąki, reduk­cję kwasu fity­no­wego utrud­nia­ją­cego wchła­nia­nie związ­ków mine­ral­nych oraz wspo­ma­ga­nie sys­temu immu­no­lo­gicz­nego człowieka.”

  Mgr inż. A. Osta­sie­wicz, dr hab. A. Cegliń­ska, Kate­dra Tech­no­lo­gii Żywno­ści, Wydz. Nauk o Żywno­ści, SGGW

  Sto­so­wa­nie zaczątku Bio­Star­Plus gwarantuje:

  •     eli­mi­na­cje nie­do­god­no­ści zwią­za­nych ze spon­ta­niczną fermentacją;
  •     pra­wi­dłowe zapo­cząt­ko­wa­nie, ukie­run­ko­wa­nie i powta­rzal­ność fermentacji;
  •     uzy­ska­nie odpo­wied­niej kwa­so­wo­ści żuru — skró­ce­nie czasu pro­duk­cji pieczywa;
  •     nada­nie mące odpo­wied­nich cech wypie­ko­wych na sku­tek prze­mian bio­che­micz­nych zacho­dzą­cych pod wpły­wem natu­ral­nych meta­bo­li­tów bak­te­rii mle­ko­wych i drożdży;
  •     oszczęd­ność droż­dży — uzy­ska­nie pożą­da­nych cech pie­czywa w tym także walo­rów prozdrowotnych;
  •     uzy­ska­nie wyso­kiej jako­ści pie­czywa o wła­ści­wym smaku, aro­ma­cie i prze­dłu­żo­nej trwałości;
  •     wyso­kie walory zdro­wotne pie­czywa poprzez wyeli­mi­no­wa­nie tok­syn wytwa­rza­nych poprzez infek­cje ple­śniowe oraz wysoką zawar­tość kwasu L(+) mle­ko­wego (dosko­nały ele­ment reklamowy).

   

  Więcej

Kategorie

Maszyny i urządzenia do produkcji

Pozostałe